Reklamační řád

 1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy – zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku. Práva kupujícího z vadného plnění se dále řídí i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nebude mít při převzetí vady.
 3. Zboží je považováno za dodané bez vad, pokud:
  a) má vlastnosti ujednané mezi prodávajícím a kupujícím a pokud taková dohoda nebyla uzavřena, má zboží vlastnosti popsané prodávajícím v rámci nabídky zboží v e-shopu nebo očekávané s ohledem na povahu a druh zboží;
  b) hodí se k obvyklému účelu s ohledem na povahu a druh zboží;
  c) je v odpovídajícím množství a míře;
  d) je v odpovídající jakosti a provedení; a
  e) vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů.
 4. V případě, že zboží bude vykazovat při převzetí kupujícím vady, má kupující níže uvedená práva:
  a) Kupující má právo žádat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se ale vada týká pouze části zboží, je kupující oprávněn požadovat pouze výměnu této části; pokud to není možné, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.
  b) V případě výskytu odstranitelné vady zboží, kdy kupující nemůže toto zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě zboží nebo pro větší počet vad, má kupující rovněž právo na dodání nového zboží nebo výměnu vadné části zboží. V tomto případě se může kupující také rozhodnout využít své právo k odstoupení od kupní smlouvy.
  c) Pokud kupující nevyužije svého práva dle písm. a) nebo písm. b) tohoto odstavce, je oprávněn požadovat od prodávajícího přiměřenou slevu z ceny zboží. Právo na přiměřenou slevu zboží má kupující i v případě, že mu prodávající není schopen dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, případně prodávající nebude schopen vyřídit předmětný nárok kupujícího v přiměřené době nebo ho bude možné vyřídit pouze za cenu značných obtíží pro kupujícího.
 5. Ustanovení čl. 2 až 4 se nepoužijí u:
  a) Zboží prodávaného za sníženou cenu pro výskyt vady;
  b) vady způsobené kupujícím nebo vady, o které kupující věděl před uzavřením kupní smlouvy;
  c) opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;
  d) použitého zboží, kdy vady zboží odpovídají míře jeho používání nebo opotřebení existujícího již při převzetí zboží kupujícím; a
  e) zboží, u něhož to vyplývá z jeho povahy.
 6. Výskyt vady zboží v průběhu prvních šesti měsíců od jeho převzetí představuje vyvratitelnou domněnku, že zboží bylo vadné již při převzetí. U spotřebního zboží má kupující právo uplatnit právo z vady dle čl. 2 až 4 v případě, že se vada vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.
 7. Prodávající na zboží neposkytuje záruku.
 8. Práva z vadného plnění kupující uplatňuje u prodávajícího na jeho doručovací adrese.
 9. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. Prodávající doporučuje za tímto účelem předložit zejména potvrzení o koupi zboží.
 10. Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.
 11. Prodávající vystaví po učinění reklamace ze strany kupujícího kupujícímu potvrzení, které bude obsahovat mimo jiné, kdy kupující uplatnil právo z vadného plnění, co je obsahem reklamace dle kupujícího, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.
 12. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci kupujícího ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 13. Reklamace zboží bude prodávajícím vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění za předpokladu, že prodávající obdržel veškeré podklady potřebné k jejímu vyřízení, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Nedodržení uvedené lhůty představuje podstatné porušení kupní smlouvy.
 14. Po vyřízení reklamace bude kupující prodávajícím informován o vyřízení reklamace. a zboží bude zasláno na adresu kupujícího, případně bude informován o zamítnutí reklamace se zdůvodněním.
 15. V případě neodborné manipulaci se zbožím v rozporu s dokumentací (návodem) kupující ztrácí veškeré nároky z vad (zejména nároky dle čl. 2 až 4 reklamačního řádu).

 

Reklamace a její uplatnění

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu prodávajícího zakaznik@laorganica.cz
 • poštou na adresu provozovatele,
 • telefonicky na tel. č.: +420 603 507 001
 • osobním doručením na adresu provozovatele,

a následně zaslat (bez dobírky) nebo doručit reklamované zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu prodávajícího:

Luxury La Organica s.r.o.
Poděbradská 1158/49
198 00 Praha 9, Česká republika

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

O vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího informovat prostřednictvím emailového vyrozumění – do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.

Reklamační protokol je zaslán zákazníkovi emailem nebo poštou do 5 dnů od přijetí reklamace (reklamovaného zboží). O průběhu reklamace se může zákazník informovat na telefonní lince+420 603 507 001

V případě oprávněné reklamace hradí prodávající minimální náklady spojené se zasláním zboží zpět. Pokud si kupující zvolí např. dražší kurýrní službu oproti běžné poště nebo jiné nejlevnější variantě, vrací prodejce pouze částku odpovídající ceně nejlevnější dopravy, kterou měl v době odesílání kupující na výběr napříč všemi dopravními společnostmi.
V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.